Устав

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. Наименованието на сдружението, чиято дейност регламентира настоящият Устав е „Българо-Македонска търговско-промишлена палата“ („БМТПП“) (на английски „Bulgarian – Macedonian Chamber of Commerce and Industry“).

Чл. 2. (1) БМТПП е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по Закона за юридическо лице с нестопанска цел, самоопределено като организация за осъществяване на дейност в частна полза.
(2) БМТПП е пряк член на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и предоставя на последната изрично пълномощно да я представлява в тристранното сътрудничество.
(3) Седалището на БМТПП е в град София, п.к. 1303, район „Възраждане“, кв. „Зона Б – 5“, ул. „Българска морава“ № 22.
(4) Всяко писмено изявление от името на БМТПП трябва да съдържа нейното наименование, седалище, адрес, както и данни за нейната регистрация, включително и идентификационен номер.
(5) БМТПП декларира при учредяването си, че ще използва наименованието „Българо-Македонска Търговско-Промишлена палата“ само в качеството си на пряк член, упълномощил с изрично пълномощно БТПП да я представлява в тристранното сътрудничество.


II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Чл. 3. (1) БМТПП има за цел да оказва всестранно съдействие за утвърждаване и разширяване на търговско-икономическото и научно-техническото сътрудничество между стопанските субекти на Република България и Република Македония.
(2) Сътрудничеството на БМТПП с организации от трети държави се реализира въз основа на двустранни споразумения.

Чл. 4. (1) За постигане на своята цел БМТПП осъществява следните дейности:
1. участва по покана на оправомощените държавни и междудържавни органи в разработването на национални, регионални и трансгранични програми за развитие на стопанската дейност или дава мнение по тях;
2. предоставя на държавните органи в Република България и Република Македония обединени становища на своите членове по приети изменения и допълнения в нормативната и договорна база, както и по нови актове и споразумения, които имат връзка с развитието на търговията и на други форми на икономическо и научно-техническо сътрудничество от двете държави;
3. популяризира дейността на членовете си, организира провеждането на делови срещи на представители на български и македонски органи и стопански субекти по основни въпроси на бизнес-сътрудничеството;
4. по поръчение на своите членове им съдейства за намирането на бизнес партньори в Република България и Република Македония.
5. привлича експерти от Република България и Република Македония за предлагане на решения по правни, данъчни, митнически, валутни, кредитни и други въпроси;
6. разпространява сред своите членове и сред други заинтересовани лица икономическа, правна и научно-техническа информация;
7. набира и обработва информация, необходима за нейните членове, отнасяща се до нормативната база на Република България и Република Македония, както и до техни валутни и финансови режими, тарифни и нетарифни ограничения, статистически данни и др. под.;
8. защитава интересите на членовете си пред държавни органи и трети лица;
9. проучва условията за конкуренция, информира своите членове за пазарните възможности, за тенденциите в развитието на пазарите, на технологичния и техническия прогрес, за обявяването на търгове и конкурси и др. под.;
10. съдейства за увеличаване на инвестициите в Република България и Република Македония;
11. подпомага своите членове за участието им в панаири, изложби, изложения и др. под. на територията на Република България и Република Македония;
12. съдейства за осъществяване на туристическото и културното сътрудничество между Република България и Република Македония;
13. разпространява печатни издания и информация;
14. организира конференции, симпозиуми, презентации, обучения, срещи на специалисти и кръгли маси в Република България и Република Македония;
15. консултира създаване на търговски дружества в Република България и Република Македония, включително и такива със смесено участие;
16. извършва допълнителна стопанска дейност, която е свързана с предмета на основаната дейност, за която е регистрирана, като използва прихода от тази дейност за постигане на определените в Устава цели; предметът на тази дейност включва или може да включва:
а) издателска дейност, включително съвместни публикации със специализирани информационни институти, издателства, международни центрове, и др., периодични издания с фирмена, търговска и рекламна насоченост, ръководства, бюлетини, наръчници и други издания с практическа насоченост по актуални въпроси на външноикономическото сътрудничество;
б) информационно-консултантска дейност, вкл. и за осъществяване на външнотърговски сделки – подготовка на оферти, договори, преговори и други, установяването на договорни връзки, изготвяне на общи условия за договори, разпространявате на утвърдената договорна практика и анализиране на договорните отношения;
в) рекламна дейност, включително маркетингови проучвания;
г) организация на вътрешен и международен туризъм;
д) посредническа и комисионерска дейност;
17. може да разкрива клонове/представителни офиси и да се сдружава с други лица във връзка с изпълнение на целите и задачите си;
18. подпомага образуването на териториални и браншови юридически лица с нестопанска цел;
19. препоръчва използването на Арбитражния съд при БТПП:
а) по международни и вътрешни частноправни имуществени спорове, въз основа на арбитражни споразумения или при задължителна компетентност, установена със закон или международен договор;
б) инцидентен арбитраж (ad hoc), подпомаган от Арбитражния съд;
в) помирителни производства за доброволно уреждане на частноправни спорове, подпомагани от Арбитражния съд.
20. БМТПП не разпределя печалба.

 
III. ЧЛЕНСТВО

Чл. 5. (1) Членове на БМТПП могат да са:
1. физически и юридически лица със седалище в Република България и Република Македония, извършващи стопанска дейност, регистрирани съгласно приложимото законодателство;
2. физически и юридически лица, извършващи нестопанска дейност, регистрирани по съответния ред и подпомагащи стопанската дейност;
3. български и македонски физически лица - изтъкнати дейци с особени заслуги за постигане на целите и задачите на БМТПП, или такива лица, които имат изключителни заслуги за насърчаването и подпомагането на българо-македонските търговски и икономически отношения.
(2) Не могат да бъдат членове на БМТПП държавни органи, политически партии, синдикати и религиозни организации.

Чл. 6. (1) Приемането на нови членове се извършва от Управителния съвет след подаване на писмена молба от заинтересованото лице, с която кандидатът за член заявява че приема Устава и ще спазва етичните правила на БМТПП.
(2) Към молбата за членство кандидатът представя удостоверение за актуална регистрация, данни за контакт, вкл. и електронен адрес.
(2) Кандидатите за членове на БМТПП трябва да участват активно в икономическото сътрудничество между Република Македония и Република България и да имат добро име сред деловите среди.
(3) Не може да бъде прието за член юридическо лице, чиито едноличен собственик, съдружник или акционер,е дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален режим на данъчно облагане;
(4) Членственото правоотношение възниква след решението на Управителния съвет и заплащането на членския внос.
(5) Отказът на Управителния съвет да удовлетвори молбата за членство може да се обжалва пред Общото събрание в 1-месечен срок от узнаването, но не по-късно от една година от решението на Управителния съвет.
(6) Решението за приемане на нов член се публикува на електронната страницата на БМТПП.

 
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл. 7. Членовете на БМТПП имат следните права:
1. да вземат участие в дейността на БМТПП;
2. да участват лично, или чрез представител в Общото събрание, както и да бъдат избирани в управителните и контролни органи на БМТПП;
3. да ползват с предимство, безплатно и/или с намаление услуги от дейността на БМТПП и/или нейно имущество;
4. да участват в мероприятия на БМТПП;
5. да получават информация за дейността на БМТПП;
6. да участват в обсъждания, когато се разглеждат въпроси, засягащи интересите им, както и да правят предложения, насочени към усъвършенстване на българо-руското търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество, а също така и за подобряване на дейността на БМТПП.

Чл. 8. Всеки член на БМТПП е задължен:
1. да участва в дейността на БМТПП и да спазва изискванията на Устава;
2. да изпълнява решенията на ръководните органи на БМТПП във връзка с дейността на БМТПП;
3. да съдейства за осъществяване целите и задачите на БМТПП;
4. да предоставя на БМТПП необходимата информация за своята дейност;
5. да спазва в своята дейност етичните правила на БМТПП по отношение на търговските му партньори;
6. да заплаща определения от Управителния съвет членски внос; членовете – учредители на БМТПП не заплащат членски внос; по решение на Управителния съвет, почетните членове могат да бъдат освободени от заплащането на членски внос.
7. да уведомява БМТПП за всяка промяна в тяхната регистрация и в данните му за контакт; задълженията на БМТПП към члена се считат за изпълнени, ако са изпратени на последните посочени от члена данни за контакт.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

Чл. 9. (1) Членството в БМТПП може да бъде прекратено по един от посочените по-долу начини:
1. с едностранно едномесечно изявление на члена до БМТПП;
2. при прекратяване на дейността на юридическото, или физическото лице - член, или при поставяне под пълно запрещение или смърт на физическо лице член;
3. при отпадане – при неплащане на определения от Управителния съвет членски внос за период от две години; отпадането настъпва автоматично при неизпълнение за посочения срок; отпадналият член има право да подаде до Управителния съвет нова молба за членство в БМТПП.
4. с изключване – на основание решение на Управителния съвет в следните случаи:
а) системно неизпълнение на задълженията на членовете, определени в Устава;
б) неизпълнение на решенията на Управителния съвет и Общото събрание;
в) уронване на доброто име на БМТПП, на неин член, или при нелоялно поведение към БМТПП, или към неин член;
г) при други действия и/или бездействия, които правят несъвместимо членството в БМТПП.
(2) Предложение за изключване на член може да бъде внесено в Управителния съвет от друг член на БМТПП, или от член на Управителния съвет. Решението на Управителния съвет за изключване се приема с обикновено мнозинство от неговия състав. Решението на Управителния съвет за изключване може да се обжалва пред Общото събрание.
(3) При прекратяване на членството заплатените на БМТПП членски вноски не се възстановяват.

VI. ОРГАНИ НА БМТПП

Чл. 10. Органи на управление и на контрол на БМТПП са:
1. Общо събрание на членовете;
2. Управителен съвет;
3. Контролен съвет.

Чл. 11. (1) Общото събрание е върховен орган на БМТПП.
(2) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на БМТПП. Ако в последния случай Управителния съвет в двуседмичен срок не отправи писмено искане, то Общото събрание се свиква от съда по седалището на БМТПП по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
(3) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
(4) Поканата се изпраща до всички членове от Председателя на Управителния съвет на посочените от членовете актуални електронни адреси и се считат за валидно получени. Поканата за Общото събрание се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.
(5) Общото събрание на БМТПП:
1. изменя и допълва устава;
2. приема други вътрешни актове;
3. избира и освобождава членове на Управителния и Контролния съвет;
4. избира Председател на Управителния съвет;
5. приема решение за преобразуване или прекратяване на БМТПП;
6. приема основните насоки и програма за дейността на БМТПП;
7. приема бюджета на БМТПП;
8. приема отчетите за дейността на Управителния и Контролния съвет;
9. отменя решенията на другите органи на БМТПП, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на БМТПП;
10. разпределя останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество при прекратяване на БМТПП;
11. приема и други решения, предвидени в Устава.
(6) В Общото събрание всеки член на БМТПП има право на един глас и се представя от законния си представител, или от упълномощено лице при законно предвидените условия за упълномощаване.
(7) Общото събрание е законно, ако присъстват най-малко 2/3 от членовете на БМТПП. В случай че в оповестения час не се събере нужният кворум, събранието се отлага за един час по-късно, при същия дневен ред и се счита за законно независимо от броя на присъстващите членове.
(8) Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от гласовете на присъстващите членове на БМТПП чрез явно гласуване. За приемане на решения за изменение и допълнение на Устава и за преобразуване и прекратяване на БМТПП се изискват не по-малко от 2/3 от гласовете на присъстващите членове на БМТПП. За изменение и/или допълнение на чл. 2, ал. 2 и ал.5 и чл. 8, т. 6 (в частта, в която членовете-учредители са освободени от заплащането на членски внос) се изисква единодушие на присъстващите в събранието членове.
(9) Заседанията на Общото събрание се ръководят от Председателя на Управителния съвет, а при негово отсъствие от зам. председател на Управителния съвет.
(10) Всяко заседание на Общото събрание и решенията, приети от него, се протоколират писмено, като протоколът се подписва от председателстващия и секретар- протоколист.

Чл. 12. (1) Управителният съвет се състои най-малко от три лица– членове на БМТПП. Членовете се избират за срок от 5 (пет) години. Управителният съвет винаги има нечетен брой членове.
(2) Членовете на Управителния съвет избират от своя състав заместник- председател.
(3) Управителният съвет:
1. приема и изключва членовете на БМТПП;
2. осигурява изпълнението на решенията Общото събрание;
3. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване на изискванията на Устава;
4. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
5. подготвя и внася в Общото събрание отчет за своята дейност;
6. определя реда и организира извършването на дейността на БМТПП;
7. определя размера на месечното възнаграждение на Председателя;
8. приема решения за откриване и закриване на клонове/представителства в страната и чужбина и утвърждава техния статут;
9. приема решения за участие на БМТПП в други организации и за създаване на дъщерни търговски дружества;
10. създава вътрешни браншови секции и утвърждава ръководствата им;
11. утвърждава щатното разписание на БМТПП;
12. приема решение за адреса на БМТПП;
13. извършва ликвидация при прекратяване на БМТПП;
14. приема други решения, които по закон, или съгласно Устава не са в правомощията на другите органи на БМТПП.
(4) След избора им за членове на Управителния съвет всеки от тях изпраща на БМТПП данните си за контакт, вкл. и електронен адрес и незабавно информира БМТПП при настъпили в тях промени.

Чл. 13. (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя, а в негово отсъствие – от заместник-председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако Председателят не свика заседание на Управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет.
(2) Председателят свиква заседание на Управителния съвет с писмена покана до всички членове, изпратена на посочени от тях актуални електронни адреси, при което поканата се счита за валидно получена.
(3) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината неговите членове.
(4) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(5) Решенията на Управителния съвет се взимат с обикновено мнозинство, а решенията по чл. 12, ал. 3, т. 3 и т. 6 и чл. 14, ал. 3 се приемат с единодушие от присъстващите.
(6) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

Чл.14. За заседанията на Управителния съвет се води протокол, който се подписва от председателстващия и от секретар-протоколист.

Чл. 15. (1) Председателят на Управителния съвет на БМТПП организира изпълнението на решенията на Управителния съвет, ръководи оперативно дейността на сдружението, сключва договори от името на БМТПП при спазване на предвидените в устава предпоставки.
(2) Председателят:
1. представлява БМТПП;
2.координира връзките на БМТПП с държавните органи;
3. ръководи заседанията на Управителния съвет на БМТПП;
4. свиква заседанията на Управителния съвет;
5. изпраща поканите за свикване на Общо събрание;
6. приема други решения в рамките на предоставените му от Управителния съвет правомощия, както и по текущи организационни и финансови въпроси.
 
Чл. 16. (1) Контролният съвет се състои трима члена, които се избират от Общото събрание. За член на Контролния съвет не може да бъде избрано лице, което е член на Управителния съвет.
(2) Контролният съвет контролира финансово-счетоводната дейност на БМТПП, вкл. годишния отчет, касовата наличност и счетоводните книги и докладва пред Общото събрание и пред Управителния съвет резултатите от своята дейност.
(3) Председателят на Контролния съвет се избира от членовете му.
(4) Заседанията на Контролния съвет се провеждат не по-малко от един път годишно, като се свикват по писмена покана на Председателя на Контролния съвет до останалите членове. Решенията се вземат от обикновено мнозинство чрез явно гласуване.
(5) Контролният съвет има право по всяко време да изисква да му бъдат предоставени счетоводните книги и касовата наличност за проверка.
(2) Вътрешните браншови секции разработват форми и средства за подобряване на бизнес средата на членовете на БМТПП и подпомагат Управителния съвет при изработване на позиция по отделни икономически отрасли.
(3) Ръководителите на секциите, или упълномощени от тях представители участват в заседания на УС, в които се обсъждат проблеми от съответния бранш.
(4) Ръководителите на секциите, респ. – техните представители участват в заседанията на Управителния съвет с право на съвещателен глас.

VII. ИМУЩЕСТВО

Чл. 17. Имуществото на БМТПП се състои от недвижими имоти, вещни права върху тях, движимо имущество, права върху него, интелектуална собственост, ценни книжа и други разрешени от закона активи.
(2) Имуществото на БМТПП се образува от:
1. членски внос;
2. дарения и завещания;
3. други, разрешени от закона източници.

Чл. 18. (1) За своите задължения БМТПП отговаря със своите активи.
(2) БМТПП не отговаря за задълженията на своите членове.

VIII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 19. БМТПП има кръгъл печат с надпис “Българо-македонска търговско-промишлена палата – БМТПП – София”.

Чл. 20. БМТПП се създава за неопределен срок.
Този устав е приет на 07.03.2018 год. в град София с решение на Учредителното събрание на БМТПП и вписан в Търговски регистър и ЮЛНЦ, с ЕИК 205109219, от 15.05.2018 год.

 
УЧРЕДИТЕЛИ НА БМТПП