Организация

П Р О Г Р А М А
НА БЪЛГАРО МАКЕДОНСКА ТЪРГОВСКО ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

ПРЕАМБЮЛ
Интегрирането на Западните Балкани в общо европейския дом е процес на синергия и сътрудничество между балканските народи и икономики.

Особено важно е сътрудничеството между страните от ЕС и кандидатите за европейско членство, каквито са отношенията между председателстващата ЕС Република България и подготвящата се за членство в ЕС Република Македония. След подписване на 02.08.2017 год. Договор за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония пред бизнеса се разкриват възможности и отговорности за икономическата интеграция между двете съседни страни.

Консолидирането на националните пазари на балканските страни е предпоставка за формиране на общ регионален икномически субект с потенциал за формиране на обща икономическа политика в отрасъл икономика, енергетика, транспорт и цифровизация.

ЦЕЛ НА БМТПП
Българо Македонска търговско промишлена палата насочва дейността си за формиране на благоприятни условия за икономическото и техническо сътрудничество и технологичен и културен обмен между икономическите субекти от Р. България и р. Македония.

ЗАДАЧИ НА БМТПП
Предоставяне на специализирана информация на българските и македонски фирми за условията на националните пазари на страните.

Формиране на информационна технологична банка за обмен и внедряване в икономика на страните от Западни Балкани.

Съдействие за разширяване на сътрудничеството между фирми от двете страни за изпълняване на съвместни производства, изпълняване на общи проекти и формиране на регионален пазар.

Организиране на мероприятия за представяне на български и македонски фирми, проекти и положителен опит.
Участие в смесени междуправителствени комисии за търговско-икономическо сътрудничество между България и Македония.

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛТА И ЗАДАЧИТЕ НА БМТПП
Разработка и поддържане на електронна страница на БМТПП, изготвяне на рекламни материали и участие в рекламни кампании,
Съдейстие за участие на български и македонски фирми в изложения и панаири,
Организиране на бизнес срещи, икономически форуми, дискусионни кръгли маси и т.н.,
Изработка на информационна технологична банка за внедрени иновации и бизнес каталог на фирмите с капацитет за изпълняване на съвместни проекти,
Партниране с БТПП и структурите в страната, с други организации и структури в страните.
Координация на плановете на БМТПП и МБСК.
Активно взаимодействие с държавните и общински администрации в двете страни за подобряване на бизнес средата и двустранно бизнес сътрудничеството.

 
 
П Л А Н
за дейността на Българо - Македонска Търговско промишлена палата за 2018 година


1. Организационно укрепване на БМТПП, чрез прием на нови членове и формиране на секции по отрасли и сектори на икономиката,
Срок: постоянен

2. Изработка на лого и фирмени реквизити на БМТПП,
Срок: май 2018 год.

3. Изработка на електронна страница на БМТПП,
Срок: август 2018 год.

4. Координация на Плановете на БМТПП с БТПП и МБСК,
Срок: юни 2018 год.

5. Подписване на Меморандум за разбирателство между Българо - Македонската търговско промишлена палата и Македонско-Българската стопанска камара.
Срок: март 2018 год.

6. Организиране на кръгла маса с МБСК за локализиране на препятствията при осъществяване дейността на фирмите на българския и македонския пазари,
Срок: юли 2018 год.

7. Съвместно с Българска газова асоциация представяне пред правителствена делегация на Р. Македония на пилотен проект: Газификация на отдалечени от газопреносната мрежа територии – Терминал за природен газ в с. Граф Игнатиево, Външни газохранилища и газоразпределителни мрежи в гр. Чепеларе и КК Пампорово.
Срок: 06.юли. 2018 год.

8. Организиране на Ежегоден художествен пленер на разменни начала от български и македонски творци и формиране на фонд „Красотата на Балканите“.
Срок: 06.юли.2018 год.

9. Изработка на предложение за облекчаване ползването на работна сила между двете страни и освобождаване на пазара на труда при изпълняване на проекти в сферата на трансгранично сътрудничество между двете страни.
Срок: юли 2018 год.

10. Осигуряване на изложбена площ на есенно изложение на МП Пловдив, 2018 год. при преференциални условия на членовете на БМТПП и МБСК.
Срок: септември 2018 год.

11. Представяне на български туристически и туроператорски фирми и обмен на информация и контакти.
Срок: септември 2018 год.

12. Предоставяне на рекламни материали на български и македонски фирми,
Срок: септември 2018 год.

13. Предоставяне на достъп до информационна технологична банка на членовете на БМТПП,
Срок: септември 2018 год.

14. Информационно подпомагане на български и македонски фирми за участие в тръжни процедури и обществени поръчки при изпълняване на проекти в двете страни.
Срок: целогодишен

15. Съвместно участие в проекти, предоставяне на консултации в рамките на Предприсъединителните фондове, изготвяне на референтни списъци за участие в проекти и процедури, изготвяне на препоръки за утвърждаване на добри практики между търговците от двете страни.
Срок: целогодишен

16. Подготовка на становища за облекчения в нормативната база с цел улесняване на търговско-икономическите отношения.
Срок: октомври 2018 год.

17. Изготвяне на Банка за иновационен обмен, в сътрудничество с Национален иновационен фонд и Агенция за насърчаване на малки и средни предприятия.
Срок: октомври 2018 год.

18. Популяризиране на добри практики и постижения, реализирани в проекти от двустранен характер.
Срок: целогодишен

19. Съдействие за участие в търговски изложения и международни мероприятия – конференции, форуми и др.
Срок: координационен

20. Сътрудничество при транспониране и имплементиране на нормативни документи, произтичащи от Европейската интеграция.
Срок: постоянен

21. Предоставяне на консултантски и експертна помощ при изработка на националната нормативна уредба.
Срок: постоянен

Планът на БМТПП е приет на Заседание на Управителния съвет на Българо – Македонска търговско промишлена палата.